CINI-Holland

CINI India

Het Child In Need Institute (CINI) is in 1974 in Calcutta, India opgericht voor het inrichten van twee klinieken voor kansarme kinderen in Kolkata (Calcutta), de hoofdstad van de deelstaat West-Bengalen, India. Het was CINI’s stichter en nog steeds huidig eindverantwoordelijke, Dr. Samir Chaudhuri, die het initiatief heeft genomen. CINI is in de loop der jaren uitgegroeid tot een Internationaal erkende Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) en een pionier op het gebied van gezondheid, veiligheid, voeding en onderwijs voor met name vrouwen en kinderen, waarbij ongeveer 5 miljoen mensen in het Noordoosten van India zijn bereikt.
Het is lastig om over CINI uit te wijden zonder eerst iets over de buitengewone mens te melden die haar oprichter, Dr. Samir Chaudhuri, is. Samir, geboren in 1938 in Myanmar (Birma) en in Rangoon afgestudeerd als kinderarts, koos er al vroeg in zijn leven voor aan de zijde van de kanslozen en de allerarmsten te staan. In 1970 werkte hij onder andere voor het kindertehuis van Moeder Theresa in Calcutta. Ook haar werk inspireerde hem tot het oprichten van CINI. Zijn inspiratie geeft mensen die met hem in aanraking komen de moed tot handelen. Ook in 2016 is hij onverminderd actief en geeft hij sturing aan een organisatie waarin in India meer dan 1.500 professionals (waarvan 65% vrouwen) actief zijn en met organisaties met het oogmerk van fondsenwerving in Australië, Nederland, Italië, Schotland en de Verenigde Staten.
CINI’s missie is gericht op een duurzame verbetering van gezondheid, voeding, onderwijs en bescherming voor vrouwen en kinderen in nood. CINI richt zich op het overwinnen van de barrières van armoede, kasten en geslacht, die het leven van de armen en kwetsbaren in India beïnvloeden. CINI onderzoekt de sociaal-culturele oorzaken van problemen en handelt als katalysator tot verandering van die oorzaken. De armen zijn geen klanten voor de diensten van CINI, maar personen wiens rechten gewaarborgd moeten worden. Wanneer een kind sterft aan honger of ondervoeding, markeert dit, naar de inzet van CINI, een onacceptabel tekortschieten door de personen die verantwoordelijk zijn voor dat kind en de samenleving als geheel. Een onthullende meetlat van ons falen als mensheid. CINI probeert samen met de moeders de redenen van zo’n sterfgeval te begrijpen. Te vaak zijn de leefomstandigheden onverenigbaar met het overleven.


CINI-Holland

Om de effecten van het werk van CINI te vergroten, gebruikt CINI haar kennis om medewerkers van andere NGO’s op te leiden, waaronder personeel van UNICEF, CARE India en CRY (Child Rights & You). Ook beïnvloedt CINI het beleid door te werken met de lokale en de nationale overheid, om openbare diensten te verbeteren en uit te breiden. De kwaliteit van het werk van CINI wordt in toenemende mate erkend door de Indiase regering, die CINI als een ‘moeder NGO’ voor Noordoost India beschouwt. Voor haar werk heeft CINI vele malen internationale onderscheidingen ontvangen, onder andere in 2012 van de World Health Organization (WHO).


CINI-Holland

CINI Holland en CINI India

CINI Holland is in 2005 opgericht. De belangrijkste doelstelling van CINI Holland is om fondsen te werven voor het werk van CINI India. Het is onze doelstelling om tegen minimale kosten (maximaal 7% van de inkomsten) de donaties rechtstreeks ten gunste te laten komen van de projecten van CINI in India. CINI Holland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status).
In de afgelopen jaren is een uitstekende en meerjarige, samenwerking gegroeid tussen CINI Holland en de belangrijkste grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en fondsen gelieerd aan grote Nederlandse ondernemingen. Zij zijn voor ons belangrijke sponsoren.
De inzet van het bestuur van CINI Holland is erop gericht om de jaarlijkse afdracht aan CINI India zo hoog mogelijk te laten zijn. Om dit te bereiken is naast een goede samenwerking met de grote sponsoren ook de bijdrage van individuele donateurs van essentieel belang.


CINI-Holland

1 euro actie

Traditioneel werkt CINI Holland samen met kraamzorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Dit staat bekend als de ‘1 euro actie’. In de basis steunen deze instellingen het werk van CINI met 1 euro per bevalling die zij begeleiden en staan medewerkers op vrijwillige basis 1 euro per maand van hun salaris af voor dit goede doel. CINI Holland streeft ernaar om Nederlandse verloskundigen en kraamhulpen kennis te laten nemen van het werk van CINI India oa door het organiseren van reizen naar India. Desgewenst zetten de kraamhulpen en verloskundigen zich in om de ouders van de nieuwgeborene te motiveren om donateur van CINI te worden.
Verder ontvangen wij donaties via schenkingen, specifieke acties en evenementen.
De communicatie met de kring van CINI begunstigers wordt door CINI Holland onderhouden door specifieke project rapportages, jaarverslagen, nieuwsbrieven, de website www.ciniholland.nl en sociale media. Natuurlijk is er ook de website van CINI India, www.cini-india.org.
Een belangrijke taak voor het bestuur van CINI Holland is ook het realiseren van “awareness” over de doelstelling en het werk van CINI India in brede zin.
Het bestuur van CINI Holland werkt volledig op vrijwillige basis.
Voel je je aangesproken door het werk van CINI; help ons dan helpen.


CINI-Holland

Email: ggj.mulder@gmail.com donaties svp op bankrekening NL41 RABO 01586.00.525 tnv CINI Holland, Hilversum